"Doggie-Express"       Persoonlijke aandacht voor Uw hond

 

Privacyverklaring

"Doggie- Express", gevestigd aan Lindenlaan 23 in Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.doggie-express.nl

Lindenlaan 23

2172 AH Sassenheim

06-41110198

Persoonsgegevens die wij verwerken

"Doggie- Express" verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op papier.

- Voor en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Gegevens van de hond

- Contactgegevens van de klant via de app of sms, Facebook of website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

"Doggie-Express" verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

-Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

- Om diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

"Doggie- Express" bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens

- Persoonsgegevens

- Adres

- Gegevens van de hond

Bij beeindigen van onze diensten worden deze gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

"Doggie- Express" verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, uiteraard eerst in overleg.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

"Doggie- Express" neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@doggie-express.nl of via telefoonnummer 0641110198

"Doggie-Express" gebruikt de volgende computerprogramma's: Strato, Facebook, Word en Exel, allen via veilige verbindingen.

Op 24-05-2018 is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Strato.

Welke rechten heb jij?

- Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kan je vragen om      overdracht van je persoonsgegevens.

- Je kan ten allen tijde je toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken

- Tenslotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

Je kan je verzoeken, dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@doggie-express.nl . "Doggie- Express" zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer zwart te maken. Tot slot wijzen wij je erop dat je gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van de persoonsgegevens door "Doggie- Express" bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring 

"Doggie- Express" kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is ten allen tijde te zien op de website van "Doggie- Express". Deze versie is opgesteld in mei 2018.